Download voor iPhone
Installeren

ALGEMENE VOORWAARDEN ONEFIT UNLIMITED B.V.


Gevestigd aan de Overschiestraat 182, 1062 XK Amsterdam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64538044

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. App : de mobiele applicatie en/of mobiele Website van OneFit.
 2. Account : de persoonlijke overzichtspagina van een Member op de Website en/of App, welke pagina toegankelijk is na registratie en nadat de Member zich op de Website of App heeft ingelogd.
 3. Activiteit : de les, locatie, workshop, individuele of groepstraining alsmede iedere andere activiteit of faciliteit waartoe het Membership toegang biedt.
 4. Betalingsbewijs : het bewijs waaruit blijkt dat een betaling is verricht, bijvoorbeeld een afschrift van bank of creditcard.
 5. Member : de natuurlijke persoon die een Account bij OneFit heeft geregistreerd.
 6. Membership : een lidmaatschap met de naam “OneFit Unlimited” dat tegen periodieke betaling recht geeft op het gebruik van de Activiteiten van de aangesloten Sportaanbieders.
 7. OneFit : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OneFit Unlimited B.V., gevestigd aan de Overschiestraat 182, 1062 XK Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64538044.
 8. Reservering : het via de Website of de App inschrijven voor, vastleggen of boeken van Activiteiten van bij OneFit aangesloten Sportaanbieders.
 9. Reserveren : het maken van een reservering via de Website en/of App.
 10. Sportaanbieder : een bij OneFit aangesloten bedrijf dat Activiteiten onder het Membership aanbiedt.
 11. Website : de website van OneFit welke bereikbaar is via http://onefit.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het OneFit Unlimited Membership, evenals iedere deelname aan Activiteiten en ieder gebruik van het Account, de Website of de App door de Member.
 2. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige of ongeldige bepalingen worden in dat geval door OneFit vervangen door nieuwe bepalingen welke zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen zullen benaderen.

Artikel 3. OneFit Unlimited

 1. Het Membership houdt in dat de Member, tegen betaling van een vast bedrag per 30 dagen, toegang heeft tot de Activiteiten van Sportaanbieders zoals vermeld op de Website of App.
 2. Per persoon kan één Membership worden aangevraagd. Het is dus niet mogelijk om meerdere Memberships te bezitten.
 3. Membership kan op iedere dag van de maand worden ge(her)activeerd. Het (her)activeren van het Membership geschiedt door het via de App of Website bestellen van het Membership en het betalen voor de eerste termijn van 30 dagen. Betaling geschiedt door middel van iDeal of creditcard.
 4. Members kunnen via de App, direct na het (her)activeren, gebruik maken van de Activiteiten van bij OneFit aangesloten Sportaanbieders. Voor de Members start de eerste periode van 30 dagen direct na het (her)activeren van het Membership.

Artikel 4. Aanbod en Activiteiten

 1. Het aanbod van Sportaanbieders en Activiteiten waarvan gebruik kan worden gemaakt met het Membership kan van tijd tot tijd wisselen. Dit geldt ook voor de beschikbare tijden en het aantal lessen dat beschikbaar is voor Members.
 2. Het Membership geeft uitsluitend recht op het gebruik van Activiteiten van Sportaanbieders binnen Nederland, derhalve kunnen de Members geen gebruik maken van de Activiteiten van Sportaanbieders die buiten Nederland gevestigd zijn.

Artikel 5. Reserveren van Activiteiten

 1. Het Membership biedt Members de mogelijkheid om maximaal twee keer per dag gebruik te maken van een Activiteit bij verschillende Sportaanbieders. Tweemaal per dag een Activiteit bij dezelfde Sportaanbieder is dus niet toegestaan.
 2. De Member kan via de Website of de App van te voren een reservering plaatsen voor een Activiteit. Voor sommige Activiteiten is het noodzakelijk om van te voren te reserveren om toegang te krijgen tot de Activiteit. Er zijn ook Activiteiten waarvoor niet kan of hoeft te worden gereserveerd. In dat geval dient de Member zich ter plaatse aan te melden.
 3. Per periode van 30 dagen mag de Member maximaal 4 keer gebruik maken van een Activiteit van een bij OneFit aangesloten Sportaanbieder. De Member mag dus 4 keer gebruik maken van een Activiteit van een en dezelfde Sportaanbieder, ongeacht of de Member telkens voor dezelfde of voor een andere Activiteit kiest.
 4. Een Member kan op enig moment maximaal 5 reserveringen hebben uitstaan in zijn/haar Account. Een volgende reservering kan alleen worden gemaakt, wanneer de Member gebruik heeft gemaakt van een gereserveerde Activiteit of wanneer de Member een van de reserveringen annuleert.
 5. Indien een Sportaanbieder meerdere vestigingen heeft, is voor de beoordeling of gebruik wordt gemaakt van dezelfde Sportaanbieder niet de locatie bepalend maar het bedrijf. Tweemaal per dag sporten bij dezelfde Sportaanbieder, maar op verschillende locaties, is dus niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor het 4 keer per maand gebruik maken van een Activiteit bij een bepaalde Sportaanbieder.

Artikel 6. Annuleren van een reservering

 1. De termijn waarbinnen reserveringen voor een Activiteit kunnen worden geannuleerd betreft 12 (twaalf) uur vóór aanvang van deze Activiteit. Deze termijn geldt voor iedere Sportaanbieder.
 2. Een Member dient een reservering uiterlijk vóór de gestelde termijn te annuleren, indien de Member niet in staat is om gebruik te maken van de Activiteit of daarvan geen gebruik wenst te maken. Indien de Member nalaat de reservering tijdig te annuleren of niet komt opdagen, ontvangt de Member van OneFit een waarschuwing per e-mail.
 3. De eerste keer dat een Member een reservering niet tijdig annuleert of niet op komt dagen, brengt OneFit hiervoor geen kosten aan de Member in rekening. Bij iedere volgende keer dat de Member te laat annuleert of niet op komt dagen, brengt OneFit een no-show fee aan de Member in rekening ad € 10,00.
 4. Op het moment dat een Member de no-show fee verschuldigd is, kan de Member vanaf dat moment geen verdere reserveringen meer maken. Ook kan de Member vanaf dat moment geen gebruik meer maken van het Membership tot het moment dat de Member de no-show fee aan OneFit heeft voldaan. Gemaakte reserveringen zullen uiterlijk 24 (vierentwintig) uur worden bewaard. Mocht de no-show fee niet binnen deze termijn worden voldaan dan komen de openstaande reserveringen te vervallen om verdere no-show fees te voorkomen.

Artikel 7. Toegang tot Activiteiten

 1. Het Membership is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. de member moet zich daarom altijd bij de sportaanbieder kunnen legitimeren. derhalve is de member ertoe gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in zijn of haar account te uploaden, zodat de sportaanbieder kan verifiëren of het Membership wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van de member.
 2. Toegang tot een bepaalde Activiteit verkrijgt de Member door zijn deelname in de App te registreren. Hierdoor wordt de deelname van de Member aan de Activiteit geregistreerd. Dit proces wordt hierna genoemd: “inchecken”.
 3. De Member krijgt toegang tot de Activiteit op het moment dat de Member heeft ingecheckt via de App.
 4. Voor sommige Activiteiten is het noodzakelijk om van te voren te reserveren om toegang te krijgen. Inchecken voor deze Activiteiten kan dus alleen als de Member van te voren heeft gereserveerd. Inchecken kan vanaf 30 minuten voor aanvang van de Activiteit tot 5 minuten na aanvang.
 5. Vanaf 5 minuten na aanvang van de Activiteit kan de Member niet meer inchecken en wordt er een no show fee aan de Member in rekening gebracht. Tenzij het de eerste keer is dat de Member niet tijdig incheckte. In dat geval ontvangt de Member een waarschuwing per e-mail.
 6. Alle Activiteiten kunnen bezocht worden zonder bijbetaling. Het kan voorkomen dat voor gebruik van materialen, zoals yogamatjes, handdoeken, bokshandschoenen etc., een kleine bijdrage wordt gevraagd. Dit wordt aangegeven op de Website en/of de App.
 7. De Member dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig en in de juiste kleding klaar te staan bij de locatie van Sportaanbieder waar de Activiteit plaatsvindt. De Sportaanbieder heeft het recht om Members die niet op tijd aanwezig zijn, de toegang tot de Activiteit te weigeren.

Artikel 8. Huisregels

 1. Members verklaren zich door het gebruik van een OneFit Membership akkoord met de huisregels van de bezochte Sportaanbieder, hoe dan ook genaamd. De huisregels liggen doorgaans ter inzage op de locatie of zijn terug te vinden op de website van de betreffende Sportaanbieder.
 2. De Member zal zich in ieder geval houden aan onderstaande (huis)regels van OneFit, ook indien deze niet expliciet worden benoemd in de huisregels van de bezochte Sportaanbieder:
  1. de Member dient zich voorafgaande aan de Activiteit op de hoogte te stellen van de huisregels van de Sportaanbieder, in het bijzonder de kleding- en gedragsvoorschriften en eventuele leeftijdseisen;
  2. de Member dient de instructies van de medewerk(st)er(s) en het management van de Sportaanbieder op te volgen;
  3. de Member dient een eventuele medische indicatie in alle gevallen voorafgaande aan de Activiteit kenbaar te maken aan de medewerk(st)er(s) of het management van de Sportaanbieder;
  4. indien de Member niet bekend is met (bepaalde) apparatuur, hulpmiddelen, oefeningen of activiteiten dan dient de Member dit voorafgaande aan de Activiteit kenbaar te maken zodat de medewerk(st)er(s) van de Sportaanbieder uitleg kan geven;
  5. de Member zal geen gebruik maken van de Activiteiten van de Sportaanbieder indien de Member onder de invloed is van drank, drugs of medicijnen.
 3. De medewerk(st)er(s) en het management van de Sportaanbieder hebben het recht om iedere Member, die zich niet houdt aan de geldende (huis)regels en onderhavige algemene voorwaarden, te verzoeken de betreffende locatie of Activiteit te verlaten en indien gewenst ook van een toekomstig bezoek uit te sluiten. De Member heeft in dat geval geen recht op restitutie van betalingen die reeds gedaan zijn voor het Membership. De Sportaanbieder is gehouden OneFit hierover te informeren, waarbij OneFit het recht heeft om de Member bij meerdere overtredingen uit te sluiten van verder gebruik door blokkering van de betreffende App en het Account van de Member. De Member heeft in geval van uitsluiting van bezoek of blokkering van de App en het Account geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutiebetalingen die reeds gedaan zijn voor het Membership.

Artikel 9. Diefstal, verlies, misbruik of fraude

 1. Indien de Member vermoedt dat de App en/of het Account gebruikt wordt zonder zijn instemming, dient de Member OneFit onmiddellijk in te lichten via haar Website, per e-mail: info@one.fit of via telefoon: 085 - 888 48 26. OneFit zal de App en/of het Account in dat geval blokkeren.
 2. Indien OneFit vermoedt dat er met de App en/of Account wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen, dan zal de betreffende App en/of het Accountworden geblokkeerd.
 3. OneFit kan de kosten die ontstaan door frauduleus of oneigenlijk gebruik verhalen op de Member.
 4. OneFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de Member lijdt, welke schade het gevolg is van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik van de App en/of het Account. De door de Member gebruikte App en/of Account is strikt persoonlijk en kan slechts op één smartphone tegelijkertijd worden gebruikt. De in de account geüploade pasfoto dient van voldoende kwaliteit te zijn, zodat de Sportaanbieder kan verifiëren of het Membership wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon.

Artikel 10. Zichttermijn

 1. OneFit biedt nieuwe Members de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen na het activeren van het Membership kosteloos te ontbinden.
 2. Indien de Member binnen 14 dagen na activatie van het Membership gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, dient de Member dit via de Website, App of e-mail: info@onefit.nl aan OneFit kenbaar te maken.
 3. OneFit zal de Member vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag naar rato aan de Member restitueren. Indien de Member geen gebruik heeft gemaakt van het Membership, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Member wel gebruik heeft gemaakt van het Membership, dat wil zeggen: de Member heeft minimaal aan één Activiteit deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. Als de Member na 10 dagen ontbindt, dan wordt het factuurbedrag verminderd met 10/30 gerestitueerd.
 4. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Members, dat wil zeggen: Members die het Membership voor de eerste maal activeren. OneFit behoudt zich het recht voor om Members te weigeren of een Membership te beëindigen, indien OneFit vermoedt dat de betreffende Member herhaaldelijk gebruik maakt van de zichttermijn (misbruik).

Artikel 11. Duur en opzegging

 1. Het Membership is een abonnement dat wordt aangegaan voor onbepaalde duur en dat telkens tegen het einde van de lopende periode van 30 dagen kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen.
 2. Opzegging geschiedt via de Website of App. Indien een Member nalaat het Membership tijdig en met inachtneming van de geldende opzegtermijn op te zeggen, begint er na afloop van 30 dagen weer een nieuwe periode van 30 dagen waarbinnen de Member gebruik kan maken van het Membership.
 3. De Member kan in het Account op ieder gewenst moment zien hoelang de huidige periode van 30 dagen nog duurt.
 4. Ongeacht het moment van opzegging vindt in geen geval restitutie plaats van reeds betaalde vergoedingen voor de lopende periode.
 5. Het Membership kan binnen een lopende periode van 30 dagen niet gepauzeerd worden.

Artikel 12. Prijzen en betaling

 1. Voor het Membership is de Member telkens per 30 dagen een vaste vergoeding aan OneFit verschuldigd. OneFit behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren op een termijn van 60 dagen. OneFit zal de Member schriftelijk op de hoogte brengen van een voorgenomen prijswijziging. Indien een Member niet akkoord wenst te gaan met een voorgenomen prijswijziging, dient de Member het Account op te zeggen vóór de datum waarop de prijswijziging in werking treedt en met inachtneming van geldende afspraken omtrent opzegging die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
 2. Betaling voor het Membership is alleen mogelijk door middel van betaling met creditcard of iDeal via de Website of App. Bij betaling van de eerste termijn geeft de Member tot nadere opzegging aan OneFit toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De incasso van verschuldigde termijnen geschiedt telkens per 30 dagen en aan het begin van de termijn waarop de betaling betrekking heeft.
 3. Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kon worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening stond op het moment van afschrijving of doordat de Member onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Member de betaling voor een periode storneert, wordt het verdere gebruik van het Membership geblokkeerd. De Member kan via het Account de verschuldigde kosten voor het Membership alsnog betalen en eventueel een alternatieve betaalwijze kiezen. De Member blijft alle vervallen termijnbetalingen echter verschuldigd tot het moment dat het Membership conform de voorwaarden wordt stopgezet.
 4. Members kunnen de betaalmethode wijzigen in het Account. Aan een wijziging van betaalmethode zijn administratiekosten verbonden van € 0,50. Wijzigingen zullen bij de eerstvolgende betaalperiode effectief zijn met inachtneming van een termijn van een week.
 5. De Member ontvangt telkens per periode een digitale factuur in het Account.

Artikel 13. Promoties en vriendenkorting

 1. OneFit biedt regelmatig promoties aan voor nieuwe Members waarbij een korting geldt voor de eerste maand(en) van het Membership. Deze promoties zijn niet beschikbaar voor bestaande Members en restitutie of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste promoties is niet mogelijk.
 2. OneFit Members ontvangen een unieke persoonlijke vriendenlink die gedeeld kan worden met vrienden, kennissen en familie via o.a. e-mail, Facebook of Twitter. Iedereen die zich via deze vriendenlink aanmeldt voor het Membership ontvangt een eenmalige korting van € 20,00 op de eerste termijn. De Member wiens vriendenlink is gebruikt, ontvangt als dank voor het aanbrengen van een nieuwe Member een vriendenkorting van € 10,00. Deze vriendenkorting wordt verrekend met de betaling van de eerstvolgende periode.
 3. De vriendenkorting wordt automatisch verwerkt en is alleen van toepassing indien de aangebrachte Member nog niet eerder bij OneFit geregistreerd stond als Member. Een aangebrachte Member kan slechts één vriendenlink gebruiken, indien meerdere vriendenlinks zijn ontvangen, dan wordt de korting alleen toegekend aan de Member verbonden aan de voor de aanmelding gebruikte vriendenlink. Deze korting kan niet gecombineerd worden met andere kortingen en promoties.
 4. De maximale vriendenkorting die een Member per termijn van 30 dagen kan ontvangen, is de hoogte van één termijnbetaling voor het Membership. De vergoeding wordt nooit in contanten uitbetaald, maar zal altijd in mindering gebracht op de termijnbetaling.
 5. De vriendenkorting wordt verrekend nadat de nieuwe Member de eerste termijn heeft betaald en alleen als het Membership niet direct na de eerste termijn wordt beëindigd. Indien het Membership door de aangebrachte Member tijdens de eerste periode wordt opgezegd of ontbonden, vervalt de vriendenkorting.

Artikel 14. Gebruik van de Website en App

 1. Members kunnen na iedere Activiteit een review schrijven welke op de Website en/of App wordt geplaatst. Kwetsende, grove of anderszins ongepaste reviews worden door OneFit verwijderd.
 2. De Website en de App bevatten sociale elementen die Members in staat stellen samen te gaan sporten. Members kunnen zoeken naar andere Members en met elkaar in contact treden. Members die met elkaar in contact zijn getreden kunnen elkaars reserveringen bekijken en elkaar uitnodigingen sturen om aan bepaalde Activiteiten deel te nemen.
 3. Op de Website en de App worden bij de Sportaanbieders reviews getoond en bij de beschikbare Activiteiten wordt aangegeven welke Members deze Activiteiten hebben gereserveerd. Bij deze vermeldingen worden de naam en de profielfoto van Members getoond. Indien de Member niet zichtbaar wenst te zijn dan moet in het Account de instelling 'anoniem' worden geselecteerd.
 4. Het uploaden van een profielfoto in het Account is verplicht. Deze profielfoto wordt gebruikt ter identificatie van Members door de Sportaanbieders bij het inchecken. De profielfoto moet authentiek, persoonlijk en herkenbaar zijn. In het geval een profielfoto niet aan deze eisen voldoet, zal de Sportaanbieder of OneFit de Member hierop wijzen. In dat geval dient de Member een nieuwe profielfoto te uploaden via de Website of App. Indien de Member de profielfoto niet aanpast aan de gestelde richtlijnen, na hierop te zijn gewezen, behouden OneFit en de Sportaanbieder zich het recht voor de Member te weigeren aan Activiteiten deel te nemen.

Artikel 15. Verwijdering Account

Wanneer een Member het Membership activeert, wordt er een Account voor de Member aangemaakt. Wanneer het Membership eindigt, blijft de Account van de Member bewaard. Indien de Member wenst dat zijn/haar Account uit de systemen van OneFit wordt verwijderd, dient de Member hiertoe een schriftelijk verzoek per e-mail bij OneFit in.

Artikel 16. Klachtenregeling

 1. De Member gaat rechtstreeks een overeenkomst met OneFit aan betreffende het gebruik van het Membership. OneFit heeft op haar beurt overeenkomsten gesloten met Sportaanbieders ten aanzien van de toegang tot de Activiteiten van Sportaanbieders. Door enkele gebruikmaking van het Membership of de Activiteiten van een Sportaanbieder, treedt de Member niet in overeenkomst met de Sportaanbieder.
 2. In geval van klachten kan de Member zich altijd wenden tot OneFit. Daarnaast kan de Member zich tot OneFit wenden in geval van een geschil met een Sportaanbieder of met vragen over restitutie van abonnementsgelden.
 3. Klachten met betrekking tot Sportaanbieders, de dienstverlening of producten van OneFit, het gebruik van de App, het Account of de Website dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail bij de klantenservice van OneFit te worden gemeld.
 4. Het correspondentieadres van de klantenservice van OneFit is: Overschiestraat 182, 1062 XK Amsterdam. Het e-mailadres is: info@one.fit. Bij spoedeisende zaken of indien direct overleg gewenst is kan tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag 9.00u t/m 21.00u, weekenddagen van 10.00 tot 15.00 uur) ook telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer 085 - 888 48 26.
 5. Klachten kunnen tot uiterlijk 15 dagen na het voorval worden gemeld. Indien de termijn van 15 dagen is verstreken vervalt het recht om te klagen. Members worden verzocht een klacht duidelijk te omschrijven en eventuele bewijzen mee te sturen. OneFit zal zich inspannen iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.

Artikel 17. Privacy

 1. OneFit neemt de eisen en richtlijnen voor zorgvuldig handelen zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. Members verklaren zich akkoord met de opslag van gebruiksgegevens en persoonlijke informatie door OneFit.
 2. OneFit is gerechtigd de door haar opgeslagen persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van het Membership en voor marketing-doeleinden.
 3. OneFit gebruikt de persoonsgegevens van de Member uitsluitend voor de eigen bedrijfsvoering en stelt deze gegevens niet ter beschikking aan andere partijen.
 4. De Member gaat er mee akkoord om via e-mail en social media of op andere wijze (bijvoorbeeld een bericht via de App) relevant nieuws en aanbiedingen van OneFit te ontvangen. De Member kan zich via de Account uitschrijven voor ieder van deze informatievoorzieningen.
 5. OneFit maakt op haar Website gebruik van cookies, voor een volledig gebruik van Website van OneFit is toestemming van de Member hiervoor noodzakelijk.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van OneFit strekt zich slechts uit tot de correcte uitvoering van door haar gesloten overeenkomsten, meer in het bijzonder het Membership.
 2. In geval van een toerekenbare tekortkoming van OneFit in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een met de Member gesloten overeenkomst, is OneFit slechts gehouden tot alsnog nakoming van de voor OneFit uit de overeenkomst met de Member voortvloeiende verplichtingen alsmede het betalen van een vergoeding naar rato voor de periode waarin de Member als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming geen gebruik heeft kunnen maken van de diensten van OneFit. De hoogte van deze vergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de Member gedurende deze periode aan OneFit heeft betaald op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van OneFit of diens ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van OneFit voor schade, zowel direct als indirect, uit hoofde van enige overeenkomst of levering van zaken of diensten, uitgesloten.
 4. OneFit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die de Member lijdt voor, tijdens of na dan wel als gevolg van een bezoek aan een locatie en/of deelname aan een Activiteit van een Sportaanbieder, daaronder mede begrepen letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Gebruik van de door aangesloten Sportaanbieders aangeboden Activiteiten is uitdrukkelijk voor eigen risico van de Member.

Artikel 19. Wijzigingen en vindplaats

 1. OneFit heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
 2. Tenzij anders vermeld, treden de gewijzigde voorwaarden 30 dagen na kennisgeving aan de Member in werking. De gewijzigde voorwaarden treden in de plaats van de voorgaande versie van de algemene voorwaarden. Indien de Member de nieuwe voorwaarden niet wenst te aanvaarden, is de Member gerechtigd de overeenkomst met OneFit op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging op grond van deze bepaling geschiedt schriftelijk per e-mail aan: info@onefit.nl.
 3. De laatste nieuwe versie van de algemene voorwaarden treft men telkens aan op de Website van OneFit. Daarnaast zijn deze voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek stuurt OneFit de Member kosteloos een exemplaar van haar algemene voorwaarden toe.

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle betrekkingen tussen de Member, de Sportaanbieder en/of OneFit is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die niet volgens de klachtenprocedure van artikel 16 kunnen worden opgelost, en welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van OneFit, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat OneFit met de Member of de Sportaanbieder kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
Wij gebruiken cookies

Wachtwoord vergeten

Nog geen account? Aanmelden

Kies je stad